Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Hướng dẫn sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp 2013

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã không ngừng phát triển và dần dần hội nhập với nền kinh tế các nước trên thế giới. Để tiếp tục nâng cao đà tiến ấy cũng như khắc phục những khó khăn trong nền kinh tế hiện nay, việc đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp về các mặt như rủi ro trong kinh doanh, marketing, chi phí, nhân sự, chất lượng, công tác kế toán, nhất là việc quản lý tài chính, sử dụng tốt nhất nguồn vốn doanh nghiệp và quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào việc ổn định và phát triển doanh nghiệp.su dung trich khau hao tai san co dinh Quản trị doanh nghiệp và chế độ quản lý sử dụng khấu hao 2013
Chính vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành hàng loạt văn bản pháp luật mới như: TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25-4-2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; TT số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; TT số 35/2013/TT-BTC ngày 01-4-2013 sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; TT số 10/2013/TT-BTC ngày 18-01-2013 hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty NN, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22-11-2012; TT số 16/2013/TT-BTC ngày 08-02-2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách NN theo NQ số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất KD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11-01-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, HD thi hành NĐ số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và NĐ số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ…
Để giúp các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa kịp thời nắm bắt các quy định mới nhất của Nhà nước. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Những vấn đề cơ bản của nhà quản trị doanh nghiệp; Phần II. Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh; Phần III. Tổ chức quản trị doanh nghiệp; Phần IV. Quản trị rủi ro trong kinh doanh; Phần V. Quản trị marketing trong doanh nghiệp; Phần VI. Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp; Phần VII. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp; Phần VIII. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; Phần IX. Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp; Phần X. Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp; Phần XI. Quản trị kinh doanh quốc tế; Phần XII. Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; Phần XIII. Quy định pháp luật mới nhất về quản lý, điều hành doanh nghiệp; Phần XIV. Hướng dẫn mới nhất về chính sách Thuế và chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định…
Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo thực sự cần thiết để giúp các nhà quản trị, các doanh nhân, những người làm công tác kinh doanh và những ai quan tâm đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp hiện đại tìm hiểu, sử dụng và thực hiện đúng chính sách pháp luật.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét