Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Luật kế toán năm 2013

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013
luat ke toan 2013 Luật kế toán hướng dẫn trích khấu hao tài sản cố định 2013
Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng.Khấu hao chính xác sẽ tính được giá thành sản phẩm từ đó xác định được lợi nhuận chính xác. Khấu hao chính xác cũng là cơ sở cho việc tính toán việc tái sản xuất và tái đầu tư.
Nhằm giúp các  doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả, ngày 25-4-2013 Bộ Tài chính ban hành TT 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-06-2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. Thời gian qua Chính phủ và các bộ ngành cũng ban hành nhiều văn bản mới vế kế toán, thuế, các chế độ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp như :  Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . TT 16/2013/TT-BTC ngày 08-02-2013 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo NQ 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, TT 14/2013/TT-BTC ngày 05-02-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, QĐ 480/QĐ-TTg ngày 18-03-2013 Về việc phê duyệt chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030…
Để giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định mới nhất của Nhà nước, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:  “LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp
Phần thứ hai. Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán
Phần thứ tư. Văn bản mới về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Phần thứ năm. Luật quản lý thuếâ có hiệu lực từ ngày 1-7-2013
Phần thứ sáu. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Phần thứ bảy. Chế độ kế toán doanh nghiệp
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách và có hướng phát triển doanh nghiệp mình ngày đạt hiệu quả cao hơn.
Sách có độ dày 448 trang. Giá phát hành 330,000đ/1cuốn
Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Tel: 0978 718 705 , 08.66600627

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét