Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Luật giáo dục đại học sửa đổi 2013

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2013
Luật giáo dục Đại học với 12 chương, 73 điều quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, thành lập, chia tách, sáp nhập, cho phép, đình chi. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng. Quy định về giảng viên, người học, tài chính, tài sản, quản lý nhà nước về giáo dục đại học và các điều khoản thi hành
luat giao duc dai hoc 2013 Luật giáo dục đại học 2013
LUẬT
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đ được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng p dụng
Điều 3. p dụng Luật gio dục đại học
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Điều 5. Mục tiu của gio dục đại học
Điều 6. Trình độ v hình thức đo tạo của gio dục đại học
Điều 7. Cơ sở gio dục đại học
Điều 8. Đại học quốc gia
Điều 9. Phn tầng cơ sở gio dục đại học
Điều 10. Ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học
Điều 11. Quy hoạch mạng lưới cơ sở gio dục đại học
Điều 12. Chính sch của Nh nước về pht triển gio dục đại học
Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức x hội trong cơ sở giáo dục đại học
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 Mục 1
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 14. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường đại học, học viện
Điều 15. Cơ cấu tổ chức của đại học
Điều 16. Hội đồng trường
Điều 17. Hội đồng quản trị
Điều 18. Hội đồng đại học
Điều 19. Hội đồng khoa học v đo tạo
Điều 20. Hiệu trưởng
Điều 21. Phn hiệu của cơ sở gio dục đại học
Mục 2
THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; CHO PHÉP, ĐÌNH CHỈ
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 22. Điều kiện thnh lập hoặc cho php thnh lập cơ sở gio dục đại học
Điều 23. Điều kiện để được cho php hoạt động đo tạo
Điều 24. Sp nhập, chia, tch cơ sở gio dục đại học
Điều 25. Đình chỉ hoạt động đo tạo của cơ sở gio dục đại học
Điều 26. Giải thể cơ sở gio dục đại học
Điều 27. Thủ tục v thẩm quyền thnh lập hoặc cho php thnh lập, cho php hoạt động đo tạo, đình chỉ hoạt động đo tạo, sp nhập, chia, tch, giải thể cơ sở gio dục đại học
CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 28. Nhiệm vụ v quyền hạn của trường cao đẳng, trường đại học, học vịn
Điều 29. Nhiệm vụ v quyền hạn của đại học
Điều 30. Nhiệm vụ v quyền hạn của viện nghin cứu khoa học được php đo tạo trình độ tiến sĩ
Điều 31. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học có vớn đ̀u tư nước ngoài
Điều 32. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học
CHƯƠNG IV
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 33. Mở ngành, chuyên ngành đào tạo
Điều 34. Chỉ tiu tuyển sinh v tổ chức tuyển sinh
Điều 35. Thời gian đo tạo
Điều 36. Chương trình, gio trình gio dục đại học
Điều 37. Tổ chức v quản lý đào tạo
Điều 38. Văn bằng giáo dục đại học
CHƯƠNG V
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 39. Mục tiu hoạt động khoa học v cơng nghệ
Điều 40. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ
Điều 41. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở gio dục đại học trong hoạt động khoa học v cơng nghệ
Điều 42. Trch nhiệm của Nh nước về pht triển khoa học v cơng  nghệ
CHƯƠNG VI
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 43. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế
Điều 44. Cc hình thức hợp tc quốc tế của cơ sở gio dục đại học
Điều 45. Lin kết đo tạo với nước ngồi
Điều 46. Văn phịng đại diện
Điều 47. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở gio dục đại học trong hoạt động hợp tc quốc tế
Điều 48. Trách nhiệm của Nhà nước về hợp tc quốc tế
CHƯƠNG VII
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 49. Mục tiu, nguyn tắc v đối tượng kiểm định chất lượng gio dục đại học
Điều 50. Trch nhiệm của cơ sở gio dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng gio dục đại học
Điều 51. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học v̀ kiểm định chất lượng gio dục đại học
Điều 52. Tổ chức kiểm định chất lượng gio dục
Điều 53. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng gio dục đại học
CHƯƠNG VIII
GIẢNG VIN
Điều 54. Giảng vin
Điều 55. Nhiệm vụ v quyền của giảng vin
Điều 56. Chính sch đối với giảng vin
Điều 57. Giảng vin thỉnh giảng v bo co vin
Điều 58. Các hành vi giảng viên không được làm
CHƯƠNG IX
NGƯỜI HỌC
Điều 59. Người học
Điều 60. Nhiệm vụ v quyền của người học
Điều 61. Cc hnh vi người học khơng được lm
Điều 62. Chính sch đối với người học
Điều 63. Nghĩa vụ lm việc cĩ thời hạn theo sự đìu đợng của Nhà nước
CHƯƠNG X
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 64. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Điều 65. Học phí, lệ phí tuyển sinh
Điều 66. Quản lý ti chính của cơ sở giáo dục đại học
Điều 67. Quản lý v sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học
CHƯƠNG XI
QUẢN LÝ NH NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 68. Nội dung quản lý nh nước về giáo dục đại học
Điều 69. Cơ quan quản lý nh nước về giáo dục đại học
Điều 70. Thanh tra, kiểm tra
Điều 71. Xử lý vi phạm
CHƯƠNG XII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 72. Hiệu lực thi hnh
Luật ny cĩ hiệu lực thi hnh từ ngy 01 thng 01 năm 2013.
Điều 73. Quy định chi tiết v hướng dẫn thi hnh
Chính phủ, cơ quan cĩ thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hnh cc điều, khoản được giao trong Luật.

Giá Phát hàng toàn quốc: 325.000 đ
MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

GIAO SÁCH VÀ THU TIỀN TẬN NƠI , THEO GIÁ BÌA
NHANH CHÓNG SAU 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI
WEB: http://sachluat.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét